De hotels

in de Azoren

Disclaimer

Deze disclaimer bevat de gebruikersvoorwaarden en privacystatement.

© 2017 tot heden, BliXem bv, Nijmegen

Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande rechten gelden voor alle websites die in eigen beheer van BliXem bv te Nijmegen (verder weergegeven als BliXem) gemaakt zijn. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die BliXem in beheer heeft (verder weergegeven als BliXem site(s)). Concreet gelden deze voorwoorden onder andere voor Blad.nl, Blixem.nl, Belasting.nl, Hetweer.nl, Mokkels.nl, Plaats.nl, Pokerforum.nl, Startplaats.nl, Telefoonboek.nl, Vakantieshop.nl, Wallpaper.nl, Ibiza.nl, Engeland.nl, Aruba.nl, Canarischeeilanden.nl, Mallorca.nl en Portugal.nl. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die Blixem in beheer heeft (verder weergegeven als BliXem site(s)).

1.0 Alle rechten op de inhoud van alle BliXem sites berusten bij BliXem bv te Nijmegen, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de betreffende site.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de BliXem sites en haar toeleveranciers op de inhoud van betreffende BliXem site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan BliXem c.q. haar toeleveranciers. Gebruiker mag de inhoud van de BliXem sites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om informatie verkregen uit de BliXem sites op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op de BliXem sites en de totstandkoming van de BliXem sites is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. BliXem, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op (domeinnaam) is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van BliXem c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de BliXem sites aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. BliXem is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de BliXem site voor gebruiker. BliXem is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van BliXem, de personeelsleden van BliXem en van de personen voor wie BliXem verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.1 Tekst, afbeeldingen, video’s en andere media Elke tekst, afbeelding, video en andere media die door een derde op BliXem sites wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van BliXem. BliXem is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie, foto’s & afbeeldingen welke op de BliXem sites beschikbaar word(t/en) gesteld.

1.2 Notice and Takedown Indien u van mening bent dat content die op de BliXem site is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd zijn met de gedragsregels van de website, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@blixem.nlDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken met daarin de informatie die benodigd is om de Notice and Takedown procedure in werking stellen.

 • Een nauwkeurige beschrijving van de content die volgens u inbreukmakend is alsmede de vindplaats van deze inbreukmakende content;
 • Een nauwkeurigere beschrijving van de reden waarom content inbreukmakend is;
 • Gegevens voor zover bekend van degene die de inbreukmakende content op de website heeft geplaatst;
 • Bewijs dat content inbreukmakend is;
 • Contactgegevens die ons in staat stelt contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en emailadres);

U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend. Schade die ontstaat door misbruik van de Notice and Takedown procedure zal op u worden verhaald.

U vrijwaart BliXem nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van uw klacht. Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien uw klacht volgens ons voldoet aan bovenstaande vereisten, zullen wij de desbetreffende content voorlopig verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zullen de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de gedragsregels die op de website van toepassing zijn en de door u aangedragen bewijsmateriaal.

Na beoordeling van uw klacht beslist BliXem of de content definitief verwijderd blijft of weer terug op de website geplaatst zal worden. U wordt van het besluit per e-mail op de hoogte gebracht.

1.3 Artikelen toevoegen/wijzigen door bezoekers Wanneer u wijzigingen doet aan een bestaande pagina dan publiceert u een nieuw document. Bij de door u doorgevoerde wijzigingen zullen wij uw gebruikersnaam weergeven zodat u bekend wordt als de auteur van de wijziging.

1.4 Identificatie van een auteur Om een wijziging te publiceren of een nieuwe pagina aan te maken dient u ingelogd te zijn met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan een echte naam zijn of een pseudoniem. U bepaalt zelf uw naam, sommige namen zijn echter niet toegestaan. Door gebruikers te vragen om zich te registeren en in te loggen probeert BliXem ongeoorloofd gebruik of spam te voorkomen.

1.5 Verwerking van persoonsgegevens In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een contract afsluit, iets bestelt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met BliXem) legt BliXem gegevens vast. BliXem gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van BliXem, van haar zusterondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht BliXem rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij BliXem, Oranjesingel 76, 6511 NZ, Nijmegen Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Tevens zijn op de contracten van onze dienstverlening de algemene voorwaarden van BliXem van toepassing. Deze kunt u vinden op https://www.blixem.nl/algemene-voorwaarden

1.6 Klikgedrag Op de BliXem sites worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BliXem haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

1.7 Gebruik van Cookies BliXem maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website u, de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de BliXem site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser ‘cookies off’ in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

1.8 BliXem en andere websites Op de BliXem sites treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. BliXem kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement (zie punt 2.0).

1.9 Gedragsregels Op de BliXem site dient rekening gehouden te worden met de volgende gedragsregels.

 • Het is niet toegestaan om racistische uitingen te plaatsen;
 • Het is niet toegestaan om teksten met grof taalgebruik te plaatsen;
 • Het is niet toegestaan teksten te plaatsen met als doel eigen reclame te uiten;
 • Het is niet toegestaan afbeeldingen te plaatsen die pornografische van aard zijn;
 • Het is niet toegestaan afbeeldingen met copyrights van derden te plaatsen;
 • Het is niet toegestaan persoonsgegevens en NAWTE gegevens te vermelden tenzij hier nadrukkelijk om word gevraagd;
 • Informatie hoeft niet dubbel te worden geplaatst;
 • Let bij het plaatsen van afbeeldingen op de grootte van de afbeelding om laadtijden zo laag mogelijk te houden;
 • Heb tolerantie voor andermans mening en/of smaak, ook al strookt deze niet met die van jou;
 • Link naar de eindbestemming om surfgemak te bevorderen;
 • Men dient zich te houden aan de algemeen geaccepteerde gedragsregels die gelden binnen de Nederlandse samenleving;

1.10 Wijzigingen BliXem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer daarom regelmatig de BliXem voorwaarden.

2.0 PrivacystatementBliXem, waarvan de BliXem site onderdeel is, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BliXem houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BliXem, Oranjesingel 76, 6511 NZ, Nijmegen.